UPC Polska oraz Akademia Rozwoju Filantropii – Akademia e-Seniora

UPC_logo_09.2010

UPC Polska jest firmą telekomunikacyjną, której misją jest hasło „Dla wszystkich. To proste.”. W ramach programu społecznego „W jednej społeczności” realizowane są projekty edukacyjne ściśle związane z działalnością firmy i mające na celu realizację misji. W ramach e-Akademii realizowany jest program przeciw wykluczeniu technologicznemu osób po 50 roku życia – Akademia e-Seniora oraz program Akademii e-Bezpieczeństwa w ramach, którego firma propaguje, edukuje na temat bezpiecznych zachowań w internecie, w mediach.

akademia UPC3

Akademia e-Seniora jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne wykraczające poza dostęp do nowych technologii. Akademia stwarza możliwość zdobycia umiejętności obsługi komputera i Internetu. To właśnie brak umiejętności jest największą przeszkodą w poznawaniu nowych technologii w grupach społecznie wykluczonych. W ramach dotychczas przeprowadzonych kursów przeszkolono 1500 osób powyżej 50 roku życia. Kurs wraz z podręcznikiem i stroną www stanowią doskonałą bazę wiedzy i umiejętności wystarczających do tego, by absolwent Akademii potrafił obsługiwać komputer i Internet, samodzielnie zakładał konta e-mail i je obsługiwał, korzystał z bankowości elektronicznej, komunikatorów, poszukiwał informacji i danych.

W Polsce wśród osób powyżej 55 roku życia z komputerów i Internetu korzystają przede wszystkim osoby pracujące – jak pokazują badania. Ta grupa społeczna ma ograniczone możliwości edukacji w dziedzinie nowych technologii, dlatego program Akademia e-Seniora jest doskonałą odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie – dostarcza wiedzę i umiejętności niezbędne do korzystania z Internetu. Program w kształcie, w jakim funkcjonuje dzisiaj powstał dzięki ewaluacji i stałej pracy autorów projektu, tak by realnie odpowiadał na potrzeby uczestników zajęć. Dzięki ankietom zebrano informacje na temat problemów, jakie napotykali kursanci, ich obaw i tego, co w kursie było udane i inspirujące. Ewaluacja ankiet, analiza wyników po kolejnych edycjach Akademii e-Seniora umożliwiła pomyślny rozwój programu, takie jego przygotowanie, by jak najlepiej spełniał wymagania i odpowiadał na potrzeby grupy docelowej.

W przypadku każdego projektu prowadzonego w ramach e-Akademii program oceniany jest przez uczestników, którzy wypełniają ankiety. Są to uczestnicy kursów, ale również partnerzy lokalni i instruktorzy prowadzący zajęcia. Na podstawie ankiet prowadzona jest ewaluacja każdego programu. Na podstawie wyników podejmowane są decyzje o dalszym rozwoju programu, jego udoskonalaniu. W tej chwili kursy Akademii e-Seniora oraz narzędzia, jakie są wykorzystywane do ich realizacji są bardzo wysoko przez wszystkich uczestników programu. Akademia e-Bezpieczeństwa jest projektem pilotażowym i jako taki będzie rozwijany i udoskonalany na podstawie tegorocznych doświadczeń. Wyniki badań dowodzą, że należy rozszerzyć grupę docelową o nauczycieli oraz pedagogów szkolnych.

Programy edukacyjne UPC są już rozpoznawalne nie tylko w otoczeniu firmy. Pracownicy silnie identyfikują się z programami zachęcając rodziny oraz znajomych do udziału w nich.
Wpływ Akademii e-Seniora na społeczności lokalne jest wielopłaszczyznowy i dotyczy: wsparcia organizacji będących partnerami lokalnymi projektu; wyposażenie pracowni, dostarczenie szerokopasmowego Internetu UPC, przekazanie metody nauczania Akademii e-Seniora umożliwia partnerom lokalnym stały rozwój oraz stwarza szansę na pozyskiwanie środków finansowych od samorządów, sponsorów na realizację nowych innowacyjnych projektów. Partnerem projektu jest Akademia Rozwoju Filantropii. Dzięki współpracy z UPC Polska, wzajemnej wymianie doświadczeń i wiedzy, ARFP zyskuje możliwość na realizację innych programów skierowanych do seniorów takich jak: Same Plusy. Wolontariat 50+, Łączymy pokolenia. Kilkuletnia współpraca i stały rozwój programu Akademii e-Seniora wzmacniają wizerunek ARFP, jako organizacji zaangażowanej w duże, dłogofalowe projekty o sporym zasięgu.

akademia UPC

Program Akademii e-Seniora stworzył własną metodę nauczania osób powyżej 50 roku życia. Aby zdobyta wiedza oraz umiejętności były poszerzane, w Pracowniach UPC działają Kluby e-Seniora, w których absolwenci kursów w ramach wolontariatu dzielą się wiedzą z innymi osobami. Wiedza i doświadczenie partnerów lokalnych ze wspólnej realizacji programu Akademii sprawia, że organizują przy pomocy instruktorów Akademii dodatkowe zajęcia z edukacji komputerowej dla seniorów, poszerzając tym samym grono osób edukowanych w zakresie nowych technologii.

W realizacji projektów z każdym rokiem coraz większą trudność sprawia nam zaangażowanie mediów, które mogą edukować. Zaangażowanie środków masowego przekazu jest bardzo ważne, nadaje mu szerszy wymiar. Pozwala większym grupom odbiorców dowiedzieć się o problemie o możliwościach jego rozwiązania. Niewątpliwe bardzo cenna, z punktu widzenia firmy, jest współpraca z partnerem społecznym oraz partnerami lokalnymi. UPC nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Do dziś wspólnie pracujemy nad ulepszaniem Akademii e-Seniora i zwiększaniem, nie tylko liczby uczestników kursów ale również ich satysfakcji z uczestnictwa w zajęciach, Klubach e-Seniora oraz możliwości korzystania z Pracowni Internetowych UPC. ARFP jest niezależną, nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową działającą od 1998 r. W programie Akademii ARFP odpowiada za stworzenie ram współpracy z placówkami, w których zlokalizowane są pracownie, w tym opracowanie i wdrożenie narzędzi ewaluacji projektu. Bierze także aktywny udział w opracowywaniu wizji dalszego rozwoju programu. UPC pozyskało w drodze konkursu partnerów lokalnych projektu. Konkurs miał charakter otwarty, jego celem było wyłonienie instytucji, która w najlepszy sposób zdoła skorzystać z propozycji UPC, zwłaszcza propagowania Internetu, szczególnie wśród osób które znajdują się poza zasięgiem nowych technologii.

W najbliższej przyszlości UPC zamierza pozyskac partnera do realizacji działań w ramach Klubów e-Seniora, rozwoju Akademii e-Seniora poprzez sieciową współpracę z partnerem zewnętrznym. Rozwój warsztatów z zakresu bezpiecznego internetu będzie skierowany również do nauczycieli oraz pedagogów szkolnych.