PKN Orlen – Relacje z dostawcami

czerwona apla bez podpisu

Ważną grupą naszych partnerów PKN Orlen są dostawcy. To, jakie produkty i od kogo kupujemy ma dla firmy istotne znaczenie, dlatego współpraca z dostawcami jest stała i realizuje bieżące potrzeby Koncernu.

Mając na względzie najwyższy standard relacji z dostawcami, Biuro Zakupów PKN ORLEN kieruje się kilkoma nadrzędnymi celami. Są nimi m.in. budowanie partnerskich relacji z rzetelnymi dostawcami, utrzymywanie przyjaznego środowiska pracy, tworzenie modelu efektywnej współpracy z klientami wewnętrznymi, poprzez jak najlepsze spełnianie ich oczekiwań oraz gotowość udzielania niezbędnej pomocy. Zasada „Myśl globalnie, działaj lokalnie” ma zastosowanie także do współpracy z dostawcami. Koncern korzysta z usług lokalnych dostawców (których siedziba główna znajduje się w powiecie płockim), wspierając tym samym najbliższy rynek i biznes. Jednak zawsze ostatecznym kryterium wyboru jest sprostanie wysokim oczekiwaniom. PKN ORLEN współpracuje z rzetelnymi dostawcami z całego świata. Wszyscy podlegają okresowej weryfikacji; z kluczowymi wypracowano formy długofalowej współpracy. Zapewne dzięki takim działaniom nie zidentyfikowano umów z dostawcami, z którymi wymagane byłoby zastosowanie klauzul dotyczących praw człowieka.

PKN ORLEN, w celu zapewnienia jak najlepszej współpracy z dostawcami, prowadzi badania satysfakcji w formie spotkań/warsztatów z dostawcami. Spotkania pozwalają określić, czy współpraca z poszczególnymi dostawcami rozwija się, pogarsza, jest stabilna.
Jednym z efektów takiego prowadzenia procesów zakupów jest to, że w 2009 roku na Spółkę nie nałożono żadnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług.

Przeprowadzona przed kilkoma laty centralizacja rozproszonych funkcji zakupowych była z jednej strony efektem rozwoju Firmy, z drugiej zaś wynikała z dążenia do jak najlepszego odpowiadania na potrzeby rynku i zapewnienia klarownych procedur współpracy, wpisując się również w działania służące poprawie efektywności zarządzania zakupami w Koncernie i wpływając bezpośrednio na poprawę wyników finansowych osiąganych przez Koncern.

We współpracy z dostawcami Koncern kieruje się uregulowaniami polityki zakupowej. Jednym z jej głównych dokumentów jest Instrukcja Realizacji Zakupów w PKN ORLEN. Na jej podstawie realizowane są, w sposób transparentny i przejrzysty, procesy wyboru dostawców. Duża ilość zapytań ofertowych publikowana jest na stronie internetowej www.orlen.pl, gdzie Dostawcy mają dostęp do aktualnie prowadzonych procesów zakupowych przez co prowadzone procesy otwarte są także dla Dostawców, którzy nigdy wcześniej nie współpracowali z PKN ORLEN S.A.
Pracownicy Biura Zakupów informują – w ramach prowadzonych postępowań ofertowych – o obowiązujących procedurach zakupowych, służą wyjaśnieniami dotyczącymi poszczególnych etapów procesu wyboru, harmonogramu prac Zespołów Oceniających, czy też prezentują wymagania generalne i merytoryczne wobec oferentów. Wypełniając swoje obowiązki pracownicy muszą wykazać się profesjonalizmem, ale także poszanowaniem nadrzędnych wartości oraz zasad Kodeksu Etycznego PKN ORLEN. Spółka podpisała także porozumienie w zakresie dobrych praktyk ze Stowarzyszeniem Agencji Reklamowych, dotyczące zakupów usług marketingowych.

Misją Biura Zakupów jest osiągnięcie statusu najlepszej organizacji zakupowej w branży paliwowo-energetycznej Europy Środkowo-Wschodniej. Priorytetem jest więc terminowe dostarczanie pożądanych materiałów i usług wymaganej jakości i towarzysząca tym działaniom systematyczna optymalizacja kosztów.