PKN Orlen oraz Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka – Konkursy grantowe

czerwona apla bez podpisu

Misją Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka jest wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy jakości życia płocczan poprzez aranżowanie trójsektorowej współpracy: samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych. Od 2003 roku Fundacja wsparla realizację ponad 230 projektów kwotą przekraczającą 3,5 mln zł. Rocznie, w ramach jednego konkursu, z dofinansowania korzysta średnio ok. 30 NGO. Partnerzy biznesowi – PKN ORLEN S.A. oraz Spółka BOP uczestniczą we wszystkich inicjatywach Fundacji. Przedstawiciele ww. firm angażowali się społecznie w organizację wszystkich wyżej wymienionych działań.

Sposobem na współpracę biznesu, samorządu i NGO są konkursy grantowe.
Konkurs grantowy jest dla płockich organizacji pozarządowych często jedyną szansą na uzyskanie pieniędzy na realizację ciekawych i wpisujących się w życie mieszkańców Płocka projektów. W konkursie udział mogą wziąć wszystkie organizacje, które posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo w Płocku. Projekty muszą także wpisywać się w cele statutowe Fundacji, a więc wspierać Strategię Zrównoważonego Rozwoju Płocka. Dotyczyć mogą więc zarówno kultury, sportu jak i opieki społecznej.

Dzięki konkursom biznes w sposób transparentny przekazuje część wypracowanego zysku na cele społeczne, a organizacje pozarządowe zyskują dodatkowe źródło finansowania. Przedstawiciele Fundatorów w realizację konkursów angażują się nie tylko finansowo. We władzach Fundacji pracują społecznie, czytają, opiniują doradzają w sprawie wszystkich zgłaszanych w ramach edycji projektów ( średnio ok. 50 wniosków). Dla beneficjentów Fundacji udział w konkursie grantowym to często pierwsze doświadczenie we współpracy z biznesem. To możliwość nauki podtrzymania pozytywnych relacji z darczyńcą, zobowiązań płynących z faktu pozyskania pieniędzy na realizację projektu, ale też nauka pisania wniosków tak, by w przyszłości aplikować po środki zewnętrzne. Brak doświadczenia w realizacji projektów bądź tez krótki czas działania nie przekreśla szans na pozyskanie grantu. Konkurs angażuje więc czas i pieniądze biznesu na rzecz NGO. Biznes ma możliwość wpływu na kierunki działań NGO w Płocku, NGO otrzymuje pewne źródło finansowania projektu, a mieszkaniec Płocka możliwość bezpłatnego skorzystania z wielu wydarzeń kulturalnych, sportowych, naukowych, ale też programów profilaktycznych czy terapii.

Celem programu jest realizacja inicjatyw społecznych oraz mobilizowanie NGO, integrowanie środowiska, długofalowa pomoc przy realizacji istotnych projektów oraz edukacja. Adresatami są NGO, które posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo w Płocku.

Partnerami finansowymi projektu są : PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. W 2010 roku dołączył do nich Darczyńca Fundacja – Levi Strauss Foundation. W płockim przykładzie współpracy i partnerstwa partnerzy biznesowi uczestniczą aktywnie w każdym etapie współpracy z NGO. Organy Fundacji, w których społecznie zasiadają Prezesi i Prezydent i wiceprezydenci Płocka oraz oddelegowani pracownicy Fundatorów, opiniują wszystkie decyzje finansowe i plany pracy. W ramach konkursów grantowych, przedstawiciele Fundatorów oddelegowani do Rady Fundacji czytają każdy nadesłany projekt, przedstawiają zarządowi swoją opinię. Opiniują także wszystkie wnioskowane przez beneficjentów zmiany w projektach.

Korzyści, jakie płyną z tej współpracy są dostrzegalne dla każdej ze stron. Firmy osiągają prestiż odpowiedzialnej społecznie marki, program pomaga uporządkować i stworzyć przejrzyste procedury wspierania działań NGO, wpływa na życie społeczne i działania związane z realizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Natomiast organizacje dzięki konkursom grantowym zyskują nową możliwość pozyskania środków na swoje działania. Uczą się, jak powinna wyglądać współpraca z biznesem, jak ważną rolę pełni promocja działań i przejrzystość w dysponowaniu środkami finansowym i sponsora. Uczą się partnerstwa z biznesem i współpracy miedzy sobą. Inne strony mają natomiast możliwość skorzystania corocznie z ok. 30 propozycji kierowanych przez NGO- począwszy od projektów związanych ze sportem, poprzez liczne imprezy kulturalne, programy zdrowotne, społeczne po możliwość bezpłatnej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Bez konkursów grantowych tych projektów by nie było.

Zarząd fundacji w poczuciu odpowiedzialności za środki Fundatorów, na bieżąco monitoruje postępy w realizacji każdego projektu. Notatki z monitoringu otrzymuje prasa oraz Fundatorzy. W raporcie beneficjent opisuje efekty i rezultaty projektu, który realizował dzięki dofinansowaniu Fundacji.