Kompania Piwowarska – Zasady i procedury współpracy z dostawcami

logo_KP_maly

Zasady Odpowiedzialnego Działania stosują się do wszystkich dostawców, bez względu na miejsce ich działalności. Niektórzy dostawcy mogą już spełniać te wymogi. Jednak dla innych mogą się one okazać wyzwaniem. Należy określić dostawców dużego ryzyka i współpracować z nimi oraz zachęcać ich do poprawy praktyk w miejscu pracy.

Zasady Odpowiedzialnego Działania

 • Działalność gospodarcza – KP SA będzie współpracować z dostawcami w sposób otwarty i uczciwy, stosując się do warunków kontraktów.
 • Warunki pracy – Minimalny wymóg to sytuacja, w której polityka i procedury dotyczące bezpieczeostwa i higieny pracy spełniają lokalne wymogi, a tam, gdzie takowe nie istnieją, zapewnianie godziwych warunków zatrudnienia.
 • Zatrudnienie – Zabrania się przymusu czy obowiązku pracy. Pracownicy nie powinni być zmuszani do pracy; wywieranie nacisku jest nie do przyjęcia.
 • Zatrudnianie dzieci – Zgodnie z konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy dzieci wolno zatrudniać tylko w okolicznościach w pełni chroniących je przed ewentualnym wyzyskiem, zagrożeniem moralnym i fizycznym, długotrwałym narażaniem zdrowia oraz nie stanowiących przeszkody w edukacji.
 • Wynagrodzenia – Płaca nie będzie niższa niż minimalne stawki wymagane przez prawo pracy, a w przypadku ich braku nie będzie plasować się poniżej ogólnego poziomu w branży.
 • Różnorodność – Pozostając wrażliwymi na różnice kulturowe, oczekujemy równych szans zatrudnienia bez dyskryminowania ze względu na rasę, religię, płed ani inne umowne punkty odniesienia.
 • Wolność zrzeszania się – Należy prowadzić konstruktywny dialog między pracownikami a zarządem. Pracownicy będą mieli prawo zrzeszać się w legalnych organizacjach.
 • Otoczenie – Partnerzy biznesowi będą mieli świadomość i będą się stosować do lokalnych przepisów środowiskowych oraz wykażą się wrażliwością na inne kwestie środowiskowe, które mogą mieć wpływ na społeczności lokalne bądź Kompanię Piwowarską/SABMiller.

Których dostawców brad pod uwagę?
Na całym świecie są tysiące dostawców. Niemożliwością byłoby ocenić ich wszystkich pod kątem Zasad Odpowiedzialnego Działania w sensowny sposób, od samego początku. Ważne jest, by ustalić priorytety i skupić uwagę nad obszarach wysokiego ryzyka oraz łańcuchach dostaw, gdzie mamy okazję wprowadzić usprawnienia.

Określiliśmy cztery obszary priorytetów brane pod uwagę:

 • Surowce rolne,
 • Produkcja w ramach franczyzy,
 • Opakowania,
 • Towary