British American Tobacco Polska S.A. oraz Fundacja Rozwoju Przedsiebiorczości – Akademia Augustowska

logoBAT-1289556168

Firma British American Tobacco Polska S.A., jest jednym z prekursorów wdrażania w Polsce procesu tzw. Social raportingu. W ramach budowanej od 2001 roku przejrzystej komunikacji firmy z jej otoczeniem udało się wdrożyć partnerski dialog, w efekcie, którego wypracowane zostały korzystne rozwiązania dla wszystkich jego uczestników. W wyniku debaty w przeprowadzonej w ramach dialogu społecznego w 2003 r. partnerzy społeczni BAT zgłosili potrzebę inicjowania i wdrożenia autorskiego Programu na rzecz lokalnego rynku pracy oraz aktywizacji społeczno-zawodowej znajdujących się na nim osób. Dla potrzeb realizacji głównych założeń Programu oraz opracowania i wdrożenia jego szczegółowej koncepcji firma British American Tobacco Polska S.A. wybrało spośród lokalnie działających organizacji non-profit podmiot, którego doświadczenie w realizacji działań na rzecz rynku pracy rokował wysoką jakość realizacji działań oraz ich maksymalne dostosowanie do potrzeb i uwarunkowań lokalnego rynku pracy – tj. działająca od 1994 r. Fundacje Rozwoju Przedsiebiorczosci z siedziba w Suwałkach.

Program „Akademia Augustowska” w oparciu o nawiązaną w 2003 r. współpracę Fundacji z firmą inicjował swoja działalność w kwietniu 2004 r. Od 2004 r. pomiędzy firma British American Tobacco Polska S.A. – autorem Programu „Akademia Augustowska”, a jego realizatorem – Fundacja Rozwoju Przedsiebiorczosci w Suwałkach podpisywane są coroczne umowy o realizacje Programu obejmujące każdorazowo rok kalendarzowy.

akademia-logo

Akademia Augustowska wdrażana jest w oparciu o roczne okresy sprawozdawczo-rozliczeniowe w oparciu o strukturę wewnętrzną Programu obejmującą cztery filary – tzw. Akademie. Od początku realizacji programu odpowiada ona dzięki owemu podziałowi na potrzebę aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz szeroko rozumianej aktywizacji środowisk społeczności lokalnej. Stawia sobie przy tym dla owych działań cel nadrzędny wynikający z potrzeby stworzenia płaszczyzny porozumienia zbudowanego pomiędzy działającymi lokalnie, a tym samym oddziaływującymi na lokalny rynek pracy firmami, instytucjami i organizacjami, docelowo przekładająca się na stworzenie efektywnego modelu działań na rzecz społeczności lokalnych i rynku pracy w powiecie augustowskim (woj. podlaskie).

Poszczególne filary Programu realizują przy tym cele szczegółowe skupione odpowiednio w ramach filarów wokół:

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – potrzeby demonstrowania praw rządzących wolnym rynkiem, promocję szeroko definiowanej przedsiębiorczości oraz idei wolontariatu wśród młodzieży szkolnej.
AKADEMIA PRACY I INNOWACJI – ukierunkowania na wsparcie przedsiębiorczości w regionie.
AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI – działającej na rzecz zmniejszenia różnic pomiędzy umiejętnościami, jakie posiadają młodzi ludzie poszukujący pracy, a oczekiwaniami wobec nich zgłaszanymi ze strony potencjalnych Pracodawców.
AKADEMIA WIEDZY – realizującej swoje działania poprzez projekty wzmacniające świadomość związaną z wyborem rodzaju zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Zespół realizujący program „Akademia Augustowska” składa się z pracowników firmy BAT Polska S.A. realizujących działania z zakresu wolontariatu pracowniczego; zespołu koordynatorów poszczególnych filarów programu i działań realizowanych w ramach programu „Akademia Augustowska” ze strony jego realizatora – Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach oraz przedstawicieli reprezentujących partnerów strategicznych programu (m.in. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku).

Efektywność realizacji programu „Akademia Augustowska” monitorowana jest poprzez coroczną sprawozdawczość obejmującą kolejne lata kalendarzowe.

Program dzięki współpracy firmy z jego realizatorem od 2004 r. inicjuje i wdraża kolejne działania na rzecz wsparcia społeczności lokalnej, stanowiąc tym samym jeden z najlepszych przykładów inwestycji społecznej biznesu w rozwój zasobów ludzkich w regionie, promocję przedsiębiorczości oraz idei społeczeństwa obywatelskiego. Akademia Augustowska wdrażana jest w oparciu o cztery filary – tzw. Akademie, których beneficjentami jest młodzież szkolna oraz instytucje edukacyjne, osoby bezrobotne i poszukujące pracy oraz środowisko publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy,  studenci i środowiska akademicke, a także przedsiebiorcy oraz pracownicy lokalnych firm i instytucji.

Kierunek, w jakim rozwijać się będzie program w oparciu o nowy pakiet działań wynika z założenia, iż jakość życia mieszkańców poszczególnych regionów Polski wynika w równym stopniu z kondycji lokalnego rynku pracy, jak i ze stanu środowiska naturalnego, w jakim owa społeczność funkcjonuje.