Rodzaje dostawców

img-dostawcy-03.svg
Do grupy określanej jako dostawcy zaliczyć możemy różnego rodzaju podmioty reprezentowane przez naszych kontrahentów. W grupie dostawców znajdować się mogą takie organizacje jak:

 • dostawcy usług (logistyka, transport, usługi marketingowe, usługi księgowe, doradztwo, usługi ochroniarskie etc.)
 • dostawcy surowców
 • dostawcy produktów sprzedawanych pod marką klienta
 • outsourcing
 • podmioty ekonomii społecznej
 • firmy zajmujące się obsługą posprzedażową
 • przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem, utylizacją odpadów
 • hurtownie, dystrybutorzy, sprzedawcy
 • franczyzobiorcy
 • partnerzy sieciowi
 • wszelkie inne podmioty współpracujące z firmą

Ważne: jako dostawców rozumiemy zarówno kontrahentów występujących w dolnej jak i w górnej części łańcucha dostaw.

Dostawców można dzielić na różne kategorie, w zależności od struktury biznesu i charakteru relacji z nimi. W przypadku firm transnarodowych podział ten może być następujący:

 • dostawcy lokalni
 • dostawcy regionalni
 • dostawcy międzynarodowi

Jednym ze sposobów jest również podział dostawców ze względu na rodzaje ryzyka:

 • ryzyko geograficzne
 • ryzyko kosztowe
 • ryzyko środowiskowe, itp.

W kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu ważne jest, aby rozumieć jakie są ryzyka społeczne, środowiskowe oraz ekonomiczne związane z dostawcami.

Więcej na temat tych aspektów do przeczytania w podręczniku BITC.

Kwestie, na które należy zwrócić uwagę w kontekście odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw dotyczą 4 głównych obszarów, w których funkcjonuje firma oraz jej otoczenie:

1. RYNEK
2. MIEJSCE PRACY
3. ŚRODOWISKO
4. SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

W ramach tych obszarów szczególnie newralgiczne i istotne z punktu widzenia zarządzania ryzykiem mogą być następujące kwestie:

Rynek
 • Łapówkarstwo i korupcja
 • Lokalne pozyskiwane surowców i innych zasobów
 • Różnorodność dostawców
 • Racjonalne warunki płatności i terminowe regulowanie należności
 • Wiarygodność dostawcy (czas i jakość dostaw)
 • Stabilność finansowa i logistyczna dostawcy
 • Stopień uzależnienia dostawcy od kontraktów z firmą (ryzyko płynności)
Miejsce Pracy
 • Doskryminacja, lobbing
 • Formy zatrudnienia
 • Wolność zgromadzeń i zrzeszania w związkach
 • Praca człowieka
 • Praca nieletnich
 • Bezpieczeństwo pracy (BHP)
 • Wynagrodzenia (wysokość i terminowość wypłat)
 • Równouprawnienie i różnorodność
Środowisko
 • Emisje gazów cieplarnianych i dwutlenku węgla
 • Emisje zanieczyszczeń
 • Bioróżnorodność
 • Zużycie zasobów (woda, prąd)
 • Efektywność energetyczna
 • Odpady (zarządzanie odpadami, utylizacja, recykling)
Społeczność lokalna
 • Wpływ działalności dostawcy na społeczność lokalną w zakresie: zdrowia, bezpieczeństwa, zatrudnienia, wysiedlania, jakości życia, funkcjonowania społeczności