Inicjowanie

obrazek

Firmy zaangażowane społecznie nierzadko same wyszukują partnerów społecznych do prowadzonych przez siebie działań. Równie często jednak to organizacje pozarządowe mają propozycje dla biznesu. Poniżej przedstawiamy, czego oczekują firmy od zgłaszających się do nich potencjalnych partnerów:

 • Rozpoznanie rynku (umiejscowienie siebie oraz określenie swojego profilu),poznanie oczekiwań biznesu
 • Przygotowywanie profilowanych ofert (dostosowanych do konkretnej firmy), stosowanie odpowiedniego języka „korzyści/oczekiwań” (tworzenie oferty tak, by biznes widział korzyści płynące z potencjalnej współpracy)
 • Przedstawienie różnych pól współpracy, zwracanie się o różne formy wsparcia, nie tylko finansowe
 • Pomysły na różne rodzaje współpracy (dodatkowe elementy, często bezkosztowe), przyniesienie dodatkowych korzyści – wolontariat, happening, materiały edukacyjne, barter itp.
 • Możliwość pozyskania pisemnych i telefonicznych rekomendacji od innych partnerów organizacji
 • Dobre rozpoznanie problemu, którego dotyczy projekt (dokładne dane, rodzaj badań, analiza ryzyka, podmioty już zajmujące się tematem, rozwiązania już stosowane na rynku – benchmark, możliwe partnerstwa, możliwe bartery, eksperci, którzy mogą wesprzeć projekt)
 • Określenie osoby kontaktowej (dostępnej, wdrożonej w projekt)

 

Firmy bardzo często nie mogą współpracować z określonymi grupami czy też organizacjami. Każda firma określa, z kim nie może nawiązać współpracy. Zdarza się jednak, że ograniczenia zostają narzucone przez administrację państwową (np. w stosunku do spółek skarbu państwa).

Poniżej przedstawiamy listę potencjalnych grup, które mogą mieć trudności z nawiązaniem partnerstwa z biznesem.

 • Partie polityczne
 • Związki wyznaniowe i religijne
 • Zawodowe kluby sportowe (w przypadku spółek skarbu państwa)
 • Podmioty, które poruszają kontrowersyjne społecznie tematy
 • Osoby fizyczne
 • Podmioty, których działalność nie jest tożsama z celami firmy lub z działalnością statutową
 • Podmioty, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, upadłościowe
 • Podmioty zalegające ze składkami na rzecz ZUS i posiadające zaległości podatkowe

Chcąc podjąć współpracę, należy zapoznać się z wymogami firm w tym zakresie. Informacje te są często umieszczane na stronach internetowych firm lub mogą zostać uzyskane drogą mailową lub telefoniczną.

O czym powinny pamiętać organizacje przed rozpoczęciem współpracy z firmą:

 • firma funkcjonuje w regulowanym środowisku, wśród wielu interesariuszy, gdzie ważne miejsce zajmuje państwo – firma funkcjonuje w ramach pewnej polityki państwa. Pełna transparentność działalności firmy jest koniecznością – na stronie znajdują się wszystkie informacje dotyczące organizacji wspieranych, danych finansowych, itp.
 • błędnym założeniem jest, że firmy z określonych branż (np. farmaceutyczna, finansowa) są źródłem dużych funduszy, którymi powinny się dzielić – nie bierze ono pod uwagę wewnętrznych regulacji istniejących w firmie, jej struktury, zobowiązań wobec prawa, standardów obowiązujących w firmie
 • nie każdy rodzaj działalności organizacji może być rozpatrzony przez firmę – wynika to często z zasad i uregulowań przyjętych przez firmę
 • warto podejmować próbę wykorzystania innych środków pomocy dla organizacji – ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi pozafinansowych
 • pokazanie korzyści dla drugiej strony – co firma będzie miała z tej współpracy/pomocy
 • unikanie postawy roszczeniowej
 • projektowe podejście do wniosków składanych przez organizację
 • organizacje pozarządowe powinny pamiętać o cyklu budżetowania w podmiotach komercyjnych
 • decyzja w firmach nie jest jednoosobowa – istnieje pewna struktura, regulacje wewnętrzne, które często wydłużają bądź komplikują proces decyzyjny
 • oferta współpracy powinna być krótka i konkretna, przedstawienie celu, kwoty wsparcia, korzyści dla firmy
 • należy unikać przysyłania kilku ofert dotyczących tego samego projektu lub skierowanych do kilku działów tej samej firmy
 • odmowa zaangażowania się w projekt przez firmę nie jest lekceważeniem ani projektu, ani tym bardziej organizacji
 • organizacje muszą posiadać wiedzę merytoryczna z zakresu prowadzonego projektu – wiedzieć, co robią, po co to robią i potrafić w przekonujący sposób przedstawić to firmie
 • trzeba zrozumieć drugą stronę (czego oczekuje firma, co może z tego mieć), pokazać czym dana organizacja wyróżnia się spośród innych, w jaki sposób realizuje swoje projekty, jak działa – ważna jest też możliwość zweryfikowania tych informacji przez firmę
 • organizacje powinny umieć współpracować z innymi organizacjami
 • należy pamiętać, że profesjonalny kontakt z mediami jest najlepszym sposobem promocji swojej organizacji oraz firmy, z którą organizacja współpracuje
 • ceniona przez firmy jest gotowość do podjęcia długofalowej współpracy, kontynuacji rozpoczętych projektów