Dialog z pracownikami, a strategia firmy

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) stanowi zintegrowane podejście do zarządzania organizacją, które obejmuje odpowiedzialność za całościowe funkcjonowanie firmy, relacje z otoczeniem i kluczowymi interesariuszami oraz wpływ działalności firmy na środowisko, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne. Szczególnie ważne dla firm staje się obecnie skupienie na najważniejszych interesariuszach oraz kluczowych zagadnieniach, również w perspektywie środowiska pracy. Na mapie wewnętrznych interesariuszy pracownicy firmy zajmują szczególne miejsce. Wzajemne zintegrowanie strategii biznesowej firmy, strategii HR oraz strategii CSR gwarantuje długookresową efektywność finansową pracodawcy, spójny rozwój pracowników oraz organizacji. Proces ten stanowi istotny czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, jak również na stabilizację funkcjonowania organizacji.

Zarządzanie kompetencjami i indywidualnymi celami pracownika, rozbieżnymi z celami organizacji, uniemożliwia rozwój wiedzy, umiejętności i zachowań adekwatnych do potrzeb przedsiębiorstwa. Jednocześnie realizacja strategii firmy bez dbania o zaangażowanie pracowników, odpowiadania na ich oczekiwania i transparentnego dialogu, w oczywisty sposób uniemożliwia osiągnięcie przez firmę założonej efektywności i nie sprzyja wydajności pracowników.

Dlatego gwarancją sukcesu jest określenie wartości, misji i wizji organizacji, oraz, na ich podstawie, strategiczne zdefiniowanie spójnego kierunku rozwoju przedsiębiorstwa, znajdującego odzwierciedlenie w warstwie biznesowej i w m.in zarządzaniu pracownikami.

Fragment publikacji „Firma=pracownicy”.

(publikacja jest do pobrania tutaj)