Co ułatwia, a co utrudnia dialog?

Jakie bariery i zagrożenia mogą wystąpić podczas prowadzenia dialogu?

 • niezrozumienie przekazu informacyjnego, co wprowadza chaos informacyjny i co może prowadzić do frustracji z tym związanej
 • brak kontroli nad rozpowszechnianiem się informacji, także nad przedostawaniem się ich na zewnątrz
 • źle prowadzony dialog na temat zagrożeń
 • brak nawyku wśród pracowników reagowania na sytuacje kryzysowe – nie zgłaszają ich wcale lub z dużym opóźnieniem, co działa na szkodę firmy
 • brak prowadzenia symulacji sytuacji kryzysowych/brak szkoleń na ten temat

Co utrudnia dialog z pracownikami?

 • brak wspólnej strategii, wizji, misji
 • rozproszona struktura biznesowa np. matrycowa, w której mamy kilka grup przełożonych
 • niedostateczna ilość wykorzystywanych narzędzi komunikacyjnych lub ich brak
 • zbyt duża ilość informacji
 • brak wspólnej platformy informacyjnej
 • brak usystematyzowanego przepływu informacji
 • nieświadomość potrzeb informacyjnych
 • konflikt interesów
 • brak spisanych zasad postępowania obowiązujących w firmie
 • brak umiejętności słuchania
 • niesprzyjająca kultura organizacyjna firmy, w której brakuje otwartości na dialog
 • brak przygotowania menedżerów/kierowników średniego szczebla do prowadzenia otwartej komunikacji
 • brak otwartej postawy prezesa oraz zarządu we wspieraniu kultury dialogu
 • obawa przed krytyką
 • mnogość osób na spotkaniach (dialog prowadzi się komfortowo w grupie do 10 osób)
 • brak konsekwencji w prowadzeniu dialogu np. gdy pracodawca przeprowadza wśród pracowników badania satysfakcji, ale później nie komunikuje o ich wynikach oraz o tym co te badania wniosą do samej firmy
 • źle przeprowadzony proces wdrożenia pracownika do firmy
 • unikanie niezręcznych sytuacji np. w ubiegłym roku przed spotkaniem z prezesem zebrano do skrzynek pytania, które pracownicy mogli zgłosić do odczytania podczas publicznej debaty z zarządem. Na wiele z nich pracownicy nie uzyskali odpowiedzi. W tym roku jest planowane kolejne spotkanie zarządu z pracownikami i przełożeni obawiają się, iż znów pojawią się te same niezręczne pytania, na które nie będą mogli pozytywnie odpowiedzieć. Zarząd nie chce zbierać tych pytań do skrzynek i zastanawia się czy w ogóle kontynuować spotkania. Dialog, który rozpoczął się rok temu jest więc zagrożony.
 • brak zrozumienia potrzeb obu stron
 • brak szczerości i autentyczności
 • brak analizy kto i dlaczego zadaje problematyczne pytanie/brak dogłębnych wyjaśnień

Co ułatwia dialog?

 • znajomość potrzeb organizacji oraz ludzi (indywidualne traktowanie pracowników)
 • „wyławianie buntowników” podżegających pozostałych pracowników do zakłócania dyskusji/dialogu
 • regularny proces informowania pracowników o istotnych sprawach na temat firmy
 • zaangażowanie zarządu i kadry kierowniczej w cały proces
 • wskazywanie dobrych praktyk
 • skuteczne zarządzanie wiedzą w organizacji
 • tworzenie przestrzeni na zadawanie pytań, dzielenie się opiniami, udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
 • docenianie pracowników
 • otwartość i przejrzystość komunikacji
 • dostępność narzędzi komunikacyjnych, ułatwiających przepływ informacji
 • dobór formy i kanałów dialogu do sytuacji, potrzeb
 • więcej spotkań z małymi grupkami pracowników
 • wykorzystywanie narzędzi w identyfikowaniu luk/ryzyk tj. badanie satysfakcji/opinii pracowników, audyt komunikacji wewnętrznej, analiza/monitoring działań CSR – tego co odpowiedzialnie robimy, również w miejscu pracy
 • polityka otwartych drzwi – organizowanie cyklicznych spotkań z prezesem, anonimowy chat z prezesem (który zachęca do zadawania często trudnych pytań), obiady z prezesem, wyjazdy integracyjne, pisanie anonimowych listów do prezesa i umieszczanie odpowiedzi na nie na tablicach informacyjnych rozmieszczonych w firmie, odwiedzanie przez prezesa regionalnych placówek
 • uczciwe nagradzanie za dobre, innowacyjne pomysły, które zgłaszają pracownicy i które przyczyniają się do poprawy efektywności/wzrostu konkurencyjności firmy
 • wyznaczenie osoby dedykowanej do prowadzenia dialogu (np. w jednej z firm jest wiceprezes od spraw dialogu społecznego, wybierany w specjalnych wyborach)
 • dobór formy komunikacji i miejsca, w którym jest ona prowadzona, do danej grupy pracowników, tak żeby czuli się nieskrępowani otoczeniem, w jakim będą rozmawiali
 • przekazywanie wiarygodnych i szczerych informacji w narzędziach komunikacji wewnętrznej
 • pokazywanie negatywnych case’ów jako przykładów złych zjawisk/zachowań, z którymi firma się nie godzi; case’y te są pokazywane w gazetkach i na stronach intranetowych, a także są włączane do szkoleń wewnętrznych
 • ustalenie jasnych zasad etycznych w firmie i przestrzeganie ich przez obie strony
 • budowanie relacji z pracownikami i otoczeniem poprzez rozwój wolontariatu pracowniczego
 • zaangażowanie rodzin pracowników w proces budowania dialogu
 • umożliwienie pracownikom w sytuacjach kryzysowych wyrażanie emocji, zadawania pytań, składania kondolencji, pisania na blogu, forum, chat’cie o swoich odczuciach z tym związanych – to buduje poczucie jedności z firmą
 • dbanie o zachowanie dobrych relacji z pracownikami odchodzącymi z firmy, czy to z alumni, którzy mogą do nas kiedyś powrócić lub polecić nam kogoś do firmy, czy z osobami odchodzącymi na emeryturę, które mogą zarekomendować nam w ich miejsce np. zaufaną osobę z ich rodziny (w przypadku firmy ABB wprowadzono praktykę w Przasnyszu, gdzie na miejsce pracownika produkcyjnego odchodzącego na emeryturę, przychodził syn lub córka).

Jakie korzyści wynikają z prowadzenia dialogu?

 • poczucie wspólnego celu
 • wzmocnienie marki
 • zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy
 • zaangażowanie pracownika w proces podejmowania decyzji
 • większa akceptacja dla podejmowanych w firmie decyzji
 • wzbudzenie zaufania do kadry zarządzającej
 • generowanie innowacyjnych pomysłów
 • wyzwolenie entuzjazmu i kreatywności
 • wzmocnienie polityki personalnej przez identyfikację pracownika z firmą
 • integracja pracowników i kadry managerskiej
 • wzrost korzyści biznesowych: efektywności, innowacyjności
 • napływ nowej kadry, wzmocnienie pozycji firmy na rynku pracy
 • zachowanie dobrych stosunków z alumni powoduje szerzenie dobrego wizerunku firmy na zewnątrz
 • badanie opinii pracowników odchodzących z firmy pozwala na identyfikację problemów w organizacji, po przekłada się na jej rozwój i ulepszenie strategii biznesowej