Charakterystyka interesariusza

Organizacje pozarządowe są jednym z wielu partnerów społecznych, z którymi współpracuje biznes.

Partnerzy społeczni to termin szeroko używany w całej Europie w odniesieniu do przedstawicieli pracodawców i pracowników (organizacji pracodawców i związków zawodowych), używany głównie w kontekście dialogu społecznego. W przypadku firm podejmujących działania w zakresie społecznej odpowiedzialności, określenie to stosowane jest w szerszym ujęciu, i można je odnieść do wszystkich niekomercyjnych podmiotów, którzy kooperują/współpracują w realizowanych przez firmy inicjatywach na rzecz społeczeństwa i społeczności lokalnych, rozwiązywania problemów społecznych i innych. W tym wypadku terminem partnerzy społeczni objęte są również organizacje pozarządowe, samorządy zawodowe, jednostki administracji publicznej, instytucje kultury i naukowe oraz szereg innych podmiotów. Zostały one wymienione na poniższej ilustracji:

img-organizacje-01.svg

grafika – organizacje pozarządowe – schemat

Choć jednostek sektora finansów publicznych nie zaliczymy zgodnie z ustawą do organizacji pozarządowych, to jednak mieszczą się one w gronie partnerów społecznych w przedstawianym tutaj podejściu.

Definicja organizacji pozarządowej (ustawowa; art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873)

organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Organizacje pozarządowe, wraz z wymienionymi w ustawie innymi podmiotami traktowanymi na ich zasadach, bywają czasem określane mianem organizacji społeczeństwa obywatelskiego* (ang. CSO, Civil Society Organisations). Bank Światowy odnosi je do szerokiego spectrum organizacji, które są obecne w życiu publicznym, wyrażają interesy i wartości swoich członków bądź też innych podmiotów, które reprezentują, i są oparte na etycznych, kulturowych, politycznych, naukowych, religijnych bądź filantropijnych podstawach. (przeczytaj więcej bezpośrednio na stronie Banku Światowego)

Często używa się zamiennie terminu NGO, który jest akronimem angielskiej nazwy: non-governmental organisation. Organizacje pozarządowe bywają nazywane trzecim sektorem, obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego(biznesu, przedsiębiorczości). Ich specyfiką jest działanie społecznie i nie dla zysku (not for profit). Nie oznacza to, że organizacje te nie mogą generować dochodów; jednak osiągnięte zyski mogą zostać wykorzystane wyłącznie na cele społeczne, zgodne z misją organizacji. (przeczytaj więcej na stronie NGO.PL)

Warto pamiętać o olbrzymim zróżnicowaniu wewnątrz trzeciego sektora. Podobnie jak w biznesie mamy do czynienia zarówno z dużymi międzynarodowymi korporacjami, jak i z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, tak i wśród organizacji pozarządowych możemy spotkać się z niewielkimi, ograniczonymi w swojej działalności do lokalnego otoczenia stowarzyszeniami czy fundacjami, jak i organizacjami.

Na szczególną uwagę zasługują fundacje korporacyjne, które pomimo iż formalnie zaliczane do organizacji pozarządowych, wzbudzają szereg dyskusji i kontrowersji. Wszystkie informacje dostępne na tej stronie nie odnoszą się do fundacji korporacyjnych, które nie są zaliczane tutaj do grona partnerów społecznych firm, ale traktowane są jako specyficzna forma ich społecznego zaangażowania.