Budowanie relacji w procesach HR

Cechy dobrej relacji

 • otwartość
 • przyjazna atmosfera
 • szacunek
 • dwustronność
 • jasna komunikacja
 • zrozumienie
 • empatia
 • przestrzeganie zasady win-win
 • zaufanie
 • życzliwość
 • dbałość o podtrzymywanie relacji przez rozmowy nieformalne
 • możliwość polegania na sobie

Pomiędzy jakimi stronami powinny być budowane relacje?

 • bezpośredni przełożony <-> pracownik
 • kierownik wyższego szczebla <-> pracownik
 • pracownik <-> pracownik
 • pomiędzy różnymi grupami pracowników
 • kierownik wyższego szczebla <-> pracownik
 • młodsi <-> starsi wiekiem
 • nowi pracownicy <-> pracownicy z dłuższym stażem pracy
 • pracownicy na umowę o pracę <-> pracownicy na umowy tymczasowe
 • kobiety <-> mężczyźni
 • pracownicy jednej firmy <-> pracownicy drugiej firmy (w przypadku fuzji i łączenia się kultur organizacyjnych)
 • oddziały/filie firmy <-> centrala
 • pracownicy na różnych zmianach (rano, wieczorem)
 • pracownicy biura <-> pracownicy produkcyjni
 • pracownicy czynnie wykonujący pracę <-> pracownicy wracający po dłuższej nieobecności (np. z powodów zdrowotnych, ciąży, po urlopach macierzyńskich/tacierzyńskich, wychowawczych itp.)
 • pracodawca <-> pracownicy na umowę zastępstwa

Jakie kompetencje powinny mieć osoby odpowiedzialne za budowanie relacji w firmie?

 • wysokie kompetencje społeczne
 • znajomość swoich mocnych i słabych stron
 • elastyczność w doborze narzędzi komunikacyjnych
 • umiejętność słuchania
 • umiejętności mediacyjne i coachingowe
 • otwartość na niesienie pomocy, wsparcie, ale i asertywność

Budowanie relacji pomiędzy przełożonym a pracownikiem.
Na co należy zwrócić uwagę?

 • zachowanie ciągłości w budowaniu relacji – od momentu rekrutacji aż po opuszczenie firmy
 • spójność zachowań z kulturą organizacyjną firmy
 • promowanie liberalnego, partycypacyjnego stylu przywództwa
 • wypracowywanie systemów nakierowanych na promowanie dobrej relacji między pracownikami a przełożonymi
 • informowanie kandydatów ubiegających się o pracę na temat stylu zarządzania firmą i wyznawanych przez nią wartości
 • znajomość i akceptowanie przez pracowników wartości oraz kultury organizacyjnej firmy
 • elastyczność organizacji w delegowaniu uprawnień
 • przyzwolenie firmy na stwarzanie przestrzeni do budowania kontaktów nieformalnych pomiędzy pracownikami a przełożonymi np. poprzez organizowanie pikników
 • integracyjnych czy wspólnych wyjazdów
 • przybliżenie sylwetki prezesa – odmitologizowanie przełożonych
 • budowanie relacji w momencie przejścia pracownika na stanowisko kierownicze
 • budowanie systemów ocen, wspierających efektywne zarządzanie relacjami (w oparciu o ocenę 360’)