Bariery

Podczas wdrażania każdego porcesu mogą pojawić się różnego rodzaju bariery wewnętrzne i zewnętrzne, które zaburzą lub uniemożliwią realizację pewnych elementów planu. Poniżej prezentujemy najczęściej występujące bariery oraz sposoby, przy pomocy których można je pokonywać.
Bariery zewnętrzne

 

Obszar

Bariery

Jak pokonywać?

Świadomość społeczna

§         Niska świadomość społeczna w zw. z kwestiami CSR

§         Brak edukacji

§         Wizerunek branży (np. „łatka” nieekologiczna)

§         Edukacja konsumentów, budowanie świadomości

§         Innowacje

§         Współpraca branżowa (działania edukacyjne)

§         Współdziałanie z regulatorami

 

à przykład kampanii edukacyjnych prowadzonych przez producentów energii

Regulacje

§         Ograniczenia wynikające z ustawy o zamówieniach publicznych (preferencja dużych dostawców, koncentracja na kryterium cenowym; konieczność stosowania policzalnych kryteriów)

§         Regulacje unijne

§         Działanie na rzecz zmian w ustawie o zam.publ.

§         Poszukiwanie

§         Ulgi podatkowe?

Dostawcy

§         Bariery wejścia na rynek

§         Bariery wynikające z ustawy o zam.publ. – problematyczne dla mniejszych dostawców

§         Wymagania klientów – jeśli nie oczekuje się od dostawców zaangażowania w kwestie CSR nie mają impulsu do inicjowania takich działań

§         Zmiany przepisów

§         Wsparcie dla dostawców we wdrażaniu odpowiednich standardów

§         Jasna komunikacja zasad współpracy z dostawcami (informacje dla rynku)

§         Prowadzenie audytów (+plany naprawcze w razie wykrycia nieprawidłowości)

§         Odpowiednie zapisy w umowach z dostawcami

Rynek

§         Niska świadomość korzyści biznesowych wynikających z CSR

 

§         Komunikowanie o wymaganiach zw. z CSR

      à Standardy „idą z góry”

§         Inicjatywy branżowe

 

Marketing

§         Standardy i rozwiązania stosowane przez ‘odpowiedzialną’ firmę mogą rozmijać się z oczekiwaniami konsumentów

§         Marketing, cena

§         Kwestia ceny i popytu (brak popytu na produkty ‘etyczne’ czy ‘ekologiczne’ powoduje wyższą cenę)

§         Edukacja konsumentów – pokazywanie wartości dodanej (podkreślenie kwestii jakości)

§         Odpowiedni marketing – pokazywanie wartości dodanej, kształtowanie rynku

Rozwój gospodarczy

§         Poziom życia w danym kraju warunkuje zachowania konsumpcyjne; kształtuje popyt (ograniczone możliwości finansowe konsumentów) §         Innowacje

 

 

Bariery wewnętrzne

 

 

Obszar

Bariery

Jak pokonywać?

Wiedza / Świadomość

§         Brak wiedzy pracowników nt. CSR

§         Niska świadomość społeczna

§         Pracownicy nie zdają sobie sprawy z wagi tematu (w odniesieniu do konkretnego działu lub stanowiska)

§         Programy edukacyjne

§         Dostosowanie formy edukacji do struktury i wielkości firmy

§         Wskazywanie na aspekty CSR istotne dla danego stanowiska

Struktura

§         Brak wyodrębnionej jednostki w organizacji do koordynowania działań CSR (różne obszary koordynowane oddzielnie, przez różne działy w firmie)

 

§         Centralna koordynacja wszystkich aspektów CSR w firmie; zintegrowanie działań zw. z CSR w taki sposób, aby wiadomo było jak ta kwestia jest adresowana przez różne działy

 

Komunikacja

§         Brak wiedzy pracowników o tym co w zw. z CSR robi się w firmie

 

§         Usprawnienie komunikacji (kwestia problematyczna szczególnie w grupach kapitałowych)

§         Dostosowany język przekazu

§         Komunikowanie o wizji organizacji

§         Dopasowanie komunikacji do specyfiki różnych działów

HR

§         Wiedza wymagana na danym stanowisku i zadania pracowników nie powiązane z kwestiami CSR

 

§         Weryfikowanie wiedzy pracowników dot. CSR (kwestionariusz)

§         Powiązanie wiedzy nt. CSR i działań firmy z ewaluacją

Strategia

 

§         Brak strategicznych decyzji o wprowadzeniu CSR do zarządzania w obszarze łańcucha dostaw (lub w ogóle: CSR w firmie)

§         Zaangażowanie zarządu/decydentów – podjęcie i zakomunikowanie decyzji dot. włączenia CSR do całościowej strategii

Polityki, procedury

§         CSR nie wpisane w główne polityki i procedury w firmie

 

§         Włączenie CSR do polityk i procedur

§         Wprowadzenie odpowiednich zapisów w umowach z dostawcami